Pola danych umowy

Pola danych umowy

 

Widok szczegółów umowy prezentuje następujące dane/pola - zgrupowane w trzech blokach:

 

Zgodne z Centralnym Rejestrem Umów:

 • numer umowy
 • data zawarcia
 • miejsce zawarcia
 • okres obowiązywania - OD
 • okres obowiązywania - DO
 • przedstawiciel ze strony JST podpisujący umowę
 • strona umowy
 • przedstawiciel strony umowy
 • przedmiot umowy
 • wartość umowy (jeśli była podana lub możliwa do określenia)
 • źródła współfinansowania
 • wysokość współfinansowania

 

Dane pobrane lub przetworzone z rejestru JST:

 • uwagi administratora rejestru do okresu obowiązywania umowy (jeśli np. w czasie konwersji określano ten okres z powodu braku konkretnych dat)
 • typ wartości umowy (szczegóły - poniżej)
 • stawka umowy - jeśli podano stawkę za godzinę/dzień/tydzień/miesiąc
 • uwagi administratora rejestru do stawki lub wartości umowy  (jeśli np. w czasie konwersji określano wartość umowy z jej opisu - z powodu braku konkretnej wartości)
 • komórka organizacyjna JST "prowadząca" tę umowę
 • NIP/REGON/KRS strony umowy (jeśli podano)
 • rodzaj umowy (jeden z czterech określanych w UG Dobra)
 • uwagi ogólne do danych o tej umowie
 • rok zawarcia umowy
 • źródło - plik/link rejestru JST - odesłanie do źródła danych oryginalnych (do pliku lub do strony WWW lub określenie nazwy pliku skąd pochodzą dane)
 • klasyfikacja - jedna lub więcej kategorii ustalonych przez administratora, przypisanych do tej umowy w celu jej skategoryzowania (szczegóły - poniżej)

 

Oryginalne pola przed konwersją z rejestru JST

 • data zawarcia umowy
 • okres obowiązywania
 • wartość umowy

 

Typ wartości umowy

W wielu przypadkach umowa nie posiadała w oryginalnym zbiorze podanej konkretnej wartości. Czasami udało się ją obliczyć na podstawie opisu umowy, czasami była to podana tylko stawka bez wartości umowy. Pole "typ wartości umowy" precyzuje, jaką wartość podano (lub nie) dla tej umowy i jaka wartość znalazła się w rejestrze.

Możliwe wartości tego pola:

typ skrót na liście
opis
określona O wartość umowy określona konkretną kwotą
maksymalna M podano tylko, jakiej kwoty wartość umowy nie może przekroczyć
nieokreślona N nie podano ani wartości, ani stawki, ani opisu pozwalającego na wyliczenie wartości umowy - jednak z opisu wynika, że umowa nie jest bezpłatna
stawka S podano tylko stawkę (stawki) umowy w sposób nie pozwalający na obliczenie całej wartości umowy
brak B nie podano żadnej informacji o wartości umowy albo podano, że umowa ma charakter bezpłatny
inna I wartość umowy została wyliczona przez administratora rejestru na podstawie opisu umowy i/lub stawki

 

 

Klasyfikacja

To pole w jakimś stopniu kategoryzuje poszczególne umowy.

Lista kategorii jest zmienna, została ustalona przez administratora w trakcie przeglądania zawartości rejestru umów. Przez to klasyfikacja umów może być obarczona pewną niezamierzoną subiektywnością. Wynika ona z próby dopasowania kategorii do umowy na podstawie opisu umowy, ale przy dążeniu do jak najmniejszej liczby kategorii w bazie.

Pojedyncza "wartość" pola Klasyfikacja może być jednym wyrazem, lub zestawem kilku wyrazów, które w ocenie administratora są gatunkowo zbieżne. Oczywiście niektóre przypisania jak i zakres listy kategorii mogą być sprawą dyskusyjną, lecz jest to próba skategoryzowania umów w początkowo ustalony sposób.

Dlatego też nie należy do Klasyfikacji podchodzić w sposób bezkrytyczny - ktoś może mieć inne pogląd na kategorię danej umowy, a sama klasyfikacja może być korygowana.

Przykładowe wartości pola Klasyfikacja:

firmy/działalność gosp.
geodezja/grunty
kan. deszczowa